NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kur reikėtų kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, norint įregistruoti naujai pastatytą statinį ir nuosavybės teises į jį?

Statinių ir nuosavybės teisių į juos įregistravimui Nekilnojamojo turto registre valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam padaliniui reikia pateikti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikta statinių kadastro duomenų byla ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai. Atsižvelgiant į statinio kategoriją, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateiktas  statybos užbaigimo aktas, jei statinys priskiriamas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai, jei statinys nesudėtingas - deklaracija apie statybos užbaigimą. Statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra pagrindas įregistruoti statinį ir nuosavybės teises į jį Nekilnojamojo turto registre.
Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registre I ir II grupės nesudėtingi statiniai gali būti registruojami  tik kaip pagrindinio nekilnojamojo daikto priklausiniai. Žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.


Papildoma informacija:
 

  • Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į    nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" 841.2 punkte detalizuotas dokumentų, kurie turi būti teikiami kadastro tvarkytojui sąrašas.
 
  • Statybos užbaigimo procedūra yra reglamentuota Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“ patvirtintame STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5947, 2013, Nr. 128-6548).
 
  • Statybos užbaigimo akto ir deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. IV-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721).
 
Redaguota: 2014-04-30 08:32
Į viršų