NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokie yra reikalavimai ir kokias sąlygas reikia atitikti, kad gyvenamasis namas (neypatingas statinys) būtų įregistruotas Registrų centre 100 proc. baigtumu? Kokia procedūra?

Informuojame, kad norint Nekilnojamojo turto registre įregistruoti baigtą statyti neypatingą gyvenamąjį namą ir nuosavybės teises į jį, reikia paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje. Kartu su prašymu turi būti pateikta statinio kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai.  Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateiktas  statybos užbaigimo aktas, jei statinys priskiriamas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai, išskyrus vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus. Ypatingo ar neypatingo vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo registravimui turi būti pateikta statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra pagrindas Nekilnojamojo turto registre įregistruoti gyvenamąjį namą ir nuosavybės teises į jį.
Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.


Papildoma informacija:

 
  • Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.
     
  • Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 841 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.
     
  • Statybos užbaigimo tvarka reglamentuota statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-828"Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 116-5947, 2013, Nr. 128-6548).
     
  • Statybos užbaigimo akto ir deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. IV-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721).
Redaguota: 2014-09-15 14:04
Į viršų