NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Sklype įregistruotas statinys, kuris faktiškai sugriuvęs. Kaip išregistruoti duomenis iš registro?

Informuojame, kad asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti nugriautą statinį, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu pateikiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma apie statinio nugriovimą, jeigu šiam statiniui griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo atveju statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma. 
Jeigu statiniui griauti nereikia statybą leidžiančio dokumento, kartu su prašymu pateikiama tik nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas statinio žuvimo faktas.

Papildoma informacija:
 
  • Lietuvos Respublikos statybos įstatymo  20 straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktai nustato kokiais atvejais reikalingas griovimo projektas ar griovimo aprašas. Šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje išvardinti statybą leidžiantys dokumentai.
  • Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr.116-5944), 6 priedo 6 ir 7 punktuose pateikta kokiais atvejais reikalingas rašytinis pritarimas statinio griovimo projektui ar rašytinis pritarimas griovimo aprašui.
Redaguota: 2014-04-30 08:29
Į viršų