NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kaip nuotoliniu būdu užregistruoti nekilnojamąjį turtą gautą testamentu?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, įgytas paveldėjimo pagal testamentą būdu, valstybės įmonės Registrų centrui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisių atsiradimą; šiuo atveju paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimas.
Tais atvejais, kai daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba kai išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (ar) nuosavybės teisės liudijimas, asmenų rašytinis prašymas įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, teritoriniam registratoriui asmens pageidavimu gali būti perduodami iš notaro biuro nuotolinio ryšio priemonėmis (toliau vadinama – per notarą) arba paštu. Asmenų rašytinį prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus notaras teritoriniam registratoriui perduoda ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sandorio patvirtinimo ar paveldėjimo teisės liudijimo ir (ar) nuosavybės teisės liudijimo išdavimo.

Asmens prašymas, perduotas paštu ar per notarą, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti dokumentai, patvirtinantys daikto įgijimą nuosavybėn. Notarine forma patvirtinti dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržymą, juridinių faktų atsiradimą, per notarą teritoriniam registratoriui gali būti pateikiami elektroninio dokumento pavidalu.
Jeigu asmens prašymas pateikiamas paštu, kartu turi būti pateikiami dokumentai, įrodantys asmens, pateikusio prašymą, tapatybę.
Valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių paštinius adresus rasite nuorodoje.

Redaguota: 2014-09-15 10:50
Į viršų