JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Mažosios bendrijos, kurios valdymo organas yra narių susirinkimas, atstovas, taip pat vienintelis narys gali teikti prašymus keisti juridinio asmens duomenis elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą.
Prašymą laikinai įtraukti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą galima pateikti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje pateikus užpildytą prašymo formą JAR-5. 
Prašymo formoje galima įrašyti tik vieną pavadinimą. 
Juridinio asmens buveinės adresas yra skirtingai keičiamas, kai jis (ne)nurodytas steigimo dokumente.

1. Kai buveinės adresas nenurodytas juridinio asmens steigimo dokumente, pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui, (išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas), Registro tvarkytojui teikiama:
1.1. Prašymas įregistruoti pakeitimus JAR-1.

Nuo 2012-07-03 pasikeitė juridinio asmens teisinio statuso atvaizdavimas Juridinių asmenų registre. Anksčiau ties grafa "Teisinis statusas" buvo žvaigždutės - *********, kurių paaiškinimas buvo nurodytas Juridinių asmenų registro išrašo pabaigoje:  ********* Teisinis statusas (likviduojamas, reorganizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs ar kita) neįregistruotas. Dabar nėra nuorodos, o minėtoje grafoje rašoma "Teisinis statusas neįregistruotas".
Daugiabučio namo savininkų bendrijos veiklą reglamentuoja Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas. Teisės aktai nenustato pareigos teikti finansinę atskaitomybę Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
bai, bai
 ant visai
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamas:
- su prašymu registruoti duomenis ir (arba) dokumentus ir jų pakeitimus, kai priimtas atitinkamas sprendimas;
-su pranešimu dėl įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo.
Kai priimami kiti sprendimai, tarp jų sprendimas dėl dividendų išmokėjimo, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Juridinių asmenų registro tvarkytojui neteikiamas.
Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimą ir veiklą reglamentuoja Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas. Bendrijos nariu negali būti asmuo, kuris neturi nuosavybės name, kuriame steigiama bendrija.
 
Reikalavimas Registro tvarkytojui kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka  įsigaliojo nuo 2013 m. gegužės 1 d. Iki nurodytos datos įregistruotiems juridiniams asmenims šis reikalavimas dar nebuvo taikomas.
 
Laikinai įtrauktą į Juridinių asmenų registrą juridinio asmens pavadinimą galima naudoti 6 mėnesius nuo tos dienos, kai pavadinimas buvo įtrauktas.

Teisės aktai nenumato galimybės atšaukti į Registrą laikinai įtrauktą pavadinimą. Norint pavadinimą pakeisti kitu, reikia nustatyta tvarka pateikti prašymą, kad būtų laikinai įtrauktas kitas pavadinimas. Už kito pavadinimo įtraukimą į Registrą reikės sumokėti nustatytą atlyginimą - 56 Lt.

Informuojame, kad pasitikrinti, ar pavadinimas nėra tapatus su kitų juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimais arba laikinai įtrauktais į Registrą pavadinimais galite čia.  
Patikrinti, ar pavadinimas nėra tapatus nacionaliniams, Bendrijos ir išplėstiems į Lietuvą tarptautiniams prekių ženklams, galite pasitikrinti pasinaudoję viešąja paslauga Valstybinio patentų biuro tinklalapyje.
Civilinio kodekso 2.43 straipsnio 1 dalis nustato, kad  juridinis asmuo, prieš pakeisdamas pavadinimą, privalo apie tai paskelbti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu.
Pavadinimas gali būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.
Norint pakeisti juridinio asmens pavadinimą, turi būti pakeisti ir įregistruoti Juridinių asmenų registre steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai, statutas ar kita).
Duomenys apie daugiabučio namų savininkų bendrijos revizijos komisijos narius Juridinių asmenų registre neregistruojami.
Jeigu Prašymas laikinai įtraukti juridinio asmens pavadinimą pasirašytas ir apmokėtas, užsakymo būsena turi pasikeisti į Apmokėtas ir Vykdomas.
 Registro tvarkytojui atlikus nustatytus veiksmus ir neradus kliūčių laikinai įtraukti pavadinimą į Registrą, jis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną  laikinai 6 mėnesių laikotarpiui įtraukiamas į Registrą, o užsakymo būsena pasikečia į Įvykdytas.
Kai visų bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, akcininkų sąrašai neteikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS). Duomenys apie vienintelį uždarosios akcinės bendrovės akcininką nustatyta tvarka yra registruojami Juridinių asmenų registre. Duomenys JADIS yra teikiami tuo atveju, kai bendrovėje yra daugiau nei vienas akcininkas.
Teisės aktai nenumato galimybės pratęsti laikinai į Juridinių asmenų registrą įtraukto pavadinimo laikinos apsaugos terminą, taip pat nenumato pirmenybės teikusiam prašymą asmeniui įtraukti pavadinimą. Tas pats pavadinimas gali būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą ne anksčiau, kaip kitą dieną po 6 mėnesių termino pabaigos.
 
Steigiant juridinį asmenį elektroniniu būdu, kai numatomos patalpos juridinio asmens buveinei nepriklauso steigėjui jo nuosavybės teise, turi būti  kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas patalpų savininko (visų savininkų ar bendraturčių)  Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei.
Steigiant juridinį asmenį elektroniniu būdu, dokumentai pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu visi steigėjai ir kiti asmenys, kurie turi pasirašyti teikiamus dokumentus, turi kvalifikuotą elektroninį parašą. 
Šiuo metu galima naudotis:
· valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;
Informuojame, kad reorganizavimas laikomas baigtu, kai įregistruojami tęsiančios veiklą bendrovės pakeisti įstatai. Po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės dokumentų ir duomenų teikėjas notaro voke tiesiogiai Registro tvarkytojui turi pateikti:
- Prašymą įregistruoti pakeistus duomenis JAR-1 su notaro tvirtinamuoju įrašu.
- Pakeistą steigimo dokumentą  (pvz., įstatus), 2 egz.

Atskyrimo procedūros gali būti įgyvendinamos tik akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms. Atskyrimui mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.
Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją atskyrimo sąlygų viešo paskelbimo dieną Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:

Įgaliojimai teikti duomenis ir dokumentus į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS) išduodami nuorodoje nurodyta tvarka. Teikiant popierinį įgaliojimą tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jis turi būti surašytas nuorodoje pateiktoje formoje užpildant visus privalomus laukus. Teikti duomenis į JADIS turi būti suteikiamas atskiras įgaliojimas (nors duomenis teikia tas pats asmuo ir Juridinių asmenų registrui), t.y.
Civilinio kodekso 2.49 straipsnyje nurodyta, kad juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio asmens buveinė apibūdinama nurodant patalpų, kuriose yra buveinė, adresą.

Patalpa, kurioje registruojama juridinio asmens buveinė, turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Teisės aktai nenustato, kokios paskirties patalpose gali būti registruojama juridinio asmens buveinė.
Asmuo, kurio vardu pavadinimas laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą, norėdamas elektroniniu būdu perleisti šį pavadinimą, turi prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir atsiradusiame pagrindiniame  sistemos lange pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras bei kairėje pusėje esančiame meniu spustelti nuorodas: Juridinio asmens prašymai,  Prašymas perleisti laikinai į Juridinių asmenų registrą įtrauktą pavadinimą.

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją sprendimo dėl juridinio asmens pertvarkymo viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1.
2. Sprendimą dėl juridinio asmens pertvarkymo.
3. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.

Priėmus sprendimą nutraukti įmonės bankrotą, turi būti sušauktas visuotinis dalyvių susirinkimas ir išrinkti steigimo dokumentuose numatyti valdymo organai. Juridinių asmenų registro tvarkytojui vadovas pateikia:
-Prašymą įregistruoti pakeistus duomenis forma JAR-1;
-Dokumentą, patvirtinantį, kad bankroto procedūros nutraukiamos;