NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, 90 punkte nustatyta žymų dėl nekilnojamojo daikto priskyrimo šeimos turtui registravimo Nekilnojamojo turto registre tvarka.
Informacinė paslauga "Matininkas" skirta kadastrinių matavimų metu matininko surinktiems kadastro duomenims apdoroti ir nekilnojamųjų daiktų (pastatų, patalpų, inžinerinių statinių) kadastro duomenų bylų dokumentams parengti. Statinių kadastro duomenų elektroninių dokumentų rengimo paslauga teikiama matininkams, kurie yra sistemos „Matininkas“ vartotojai, t.y.  matininko ir kadastro tvarkytojo bendravimas perkeltas į elektroninę erdvę.
Norint pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto buto kadastro duomenis (100% baigtumas), valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam padaliniui kartu su prašymu reikia pateikti atnaujintą buto kadastro duomenų bylą, kurioje užfiksuotas 100% baigtumas. Jeigu Nekilnojamojo turto registre įregistruotas baigtas (100% baigtumas) gyvenamasis namas, papildomų dokumentų, patvirtinančių buto suformavimą pateikti nereikia; pastato statybos užbaigimo aktas yra pagrindas įregistruoti ir buto 100% baigtumą.

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą rinkinys.

Norint pakeisti vienbučio gyvenamojo namo paskirtį į dvibutį gyvenamąjį namą, reikia kreiptis į savivaldybę dėl projekto parengimo, paskirties pakeitimo, taip pat dėl leidimo atlikti statybos darbus. Statinių rekonstrukcijos reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.
Senų pastatų (pastatytų ar įsigytų iki 1991-07-25 d.) ir nuosavybės teisių į juos įregistravimui Nekilnojamojo turto registre kartu su prašymu ir kadastrinių matavimų byla nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 278.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą rinkinys.

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnis reglamentuoja prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo tvarką.
Prašymą įregistruoti juridinius faktus bet kuriam iš teritorinių registratorių gali paduoti įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo (viena iš sutarties šalių). Prašymą asmuo gali paduoti pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

Daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą nekilnojamojo turto registre registruojamos nekilnojamojo daikto registro įrašu, kuriame nurodomi duomenys apie daiktinės teisės turėtoją bei dokumentas, kurio pagrindu atsirado registruojama teisė.

Prašymą pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenis galima paduoti bet kuriam teritoriniam registratoriui.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą rinkinys.

Prašymą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo, atlikus kadastrinius matavimus, gali paduoti ir vienas bendraturtis. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, 41.3 punkte nurodyta, kad braižant statinių išdėstymo planą, visi pastatai žymimi simboliais: pirmasis simbolis (skaičius) nurodo pastato numerį sklype, antrasis simbolis (didžioji raidė) – pastato paskirtį, trupmenos skaitiklis (skaičius) – pastato aukštų skaičių, vardiklis (mažoji raidė) – sienų statybos produktus.
Kad įregistruoti statybos būdu padidintą bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį daiktą ir nuosavybės teises į jį, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu reikia pateikti atnaujintą kadastrinių matavimų bylą, statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Statybos techniniame reglamente „Statybos užbaigimas“ 5 priede, ir gyvenamojo namo bendraturčių susitarimą dėl jiems priklausančių aritmetinių dalių pasikeitimo, vie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.75 ir 4.82 straipsnių nuostatomis, negyvenamoji patalpa – palėpė yra bendrojo naudojimo patalpa, kuri yra bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė, valdoma, ja naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutikimu. Butų ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; TAR, 2014, 2014-04139), 15 punkte nustatyta, kad žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami:

1.

Sandoriams yra taikomi jo sudarymo metu galioję įstatymai.
Nuo 2001 m. liepos 1 d. galiojančiame Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nuosavybės teisių į įgytą nekilnojamąjį daiktą įregistravimui  Nekilnojamojo turto registre terminas nenustatytas.
Atlyginimo dydis už nuosavybės teisių, įgytų paveldėjimo būdu, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre paslaugas, priklauso nuo paveldėto nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės ir skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 04 23 nutarimu Nr. 365 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos
Jeigu norite pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, reikia paduoti prašymą bet kuriam iš valstybės įmonės Registrų centro teritorinių padalinių. Kartu su prašymu reikia pateikti atnaujintą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr.

Informaciją, susijusią su  nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių areštais, ar kitais suvaržymais, galima gauti, valstybės įmonėje Registrų centre   užsakius Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Registro centrinį duomenų banką sudaro registro duomenų bazė, kurioje kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 36 straipsnyje nurodyti aktualūs registro duomenys.

Papildoma informacija:
 

Norint Nekilnojamojo turto registre įregistruoti baigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį, reikia paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro  teritoriniame padalinyje. Kartu su prašymu turi būti pateikta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr.
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 43¹ straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

1) užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą. Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus naujo pastato (jo dalies) statybą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;

Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylos suformavimo tvarką reglamentuoja nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr.

Prašymą gauti dokumentų, kurių pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistruojamas nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, suvaržymai, juridiniai faktai, ar kitos žymos, kopijas galima pateikti asmeniškai bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje, paštu, ar nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą.

Servitutas yra daiktinė teisė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.111 straipsnio 1 dalyje apibrėžiama kaip teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo reikalavimai nustatyti statybos techniniame reglamente STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5943; 2011, Nr. 31-1474; 2012, Nr. 137-7026) VII skyriuje.
Pastatų energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas:

1) pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
2) maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
3) laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
4) nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;