NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpos yra bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.82 ir 4.75 straipsnių nuostatomis butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga.
Teisė naudotis informacinėmis sistemomis „Matininkas“ ir „GeoMatininkas“ gali būti suteikta juridiniam asmeniui, užsiimančiam kadastrinių matavimų veikla, t. y.

Išrašų, pažymų ir kitų dokumentų įkainius rasite Registrų centro interneto svetainėje pagal nuorodą http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/israsai.php
 


Nekilnojamojo daikto nuomos sutartis turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Nuomos sutartyje turi būti nurodyti įregistravimui Nekilnojamojo turto registre būtini duomenys - sutarties data, sutarties šalių (ar jų atstovų) vardai, pavardės ir asmens kodai (atstovavimo pagrindas), sutarties objekto (nekilnojamojo daikto) unikalus numeris, sutarties dalykas, nuomos mokestis.
Sutartis turi būti šalių (ar jų atstovų) pasirašyta. 

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymą įregistruoti juridinius faktus (dėl sudarytos nuomos sutarties) paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.84 straipsnio 2-3 dalys nustato, koks turtas priskirtinas šeimos turto kategorijai. Žemės sklypas nepriskirtas šeimos turto kategorijai ir žyma dėl žemės sklypo priskyrimo šeimos turtui Nekilnojamojo turto registre negali būti registruojama. 

Asmenys, turintys teisę paduoti prašymą įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir teises į jį yra:

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro nuostatais, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d.
Norint įregistruoti servitutą gali būti pateikiami šie dokumentai: administracinis aktas, notarinės formos sandoris, teismo sprendimas.
 
Nekilnojamojo daikto būklė - nebaigtas statyti, Nekilnojamojo turto registre gali būti įrašyta, jeigu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nepateikti dokumentai, patvirtinantys statybos užbaigimą. Statybos užbaigimas įforminamas pagal Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ reikalavimus.
Sandorių teisinės registracijos nuostatos ir neįregistravimo pasekmės įtvirtintos LR Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 1.75 straipsnyje. Neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto, šiuo atveju nuomos sandorio fakto, prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis, remdamosi kitais įrodymais.
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ patvirtinimo" patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ nustato procedūras atliekant dviejų ar daugiau tos pačios paskirties patalpų perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant patalpų paskirties.
Pirkimo-pardavimo sutartį ir turto perdavimo aktą, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.
Areštai registruojami Turto arešto aktų registre, kurį tvarko Centrinė hipotekos įstaiga. Nekilnojamojo turto registre atitinkamo daikto registro įraše pagal pranešimus gautus iš Turto arešto aktų registro įregistruojamas tik juridinis faktas - areštas. Juridinis faktas „Areštas“ Nekilnojamojo turto registre  išregistruojamas gavus iš Turto arešto aktų registro pranešimą apie arešto išregistravimą.
Norint įregistruoti nebaigtą statyti nesudėtingą statinį Nekilnojamojo turto registre kadastro tvarkytojui reikėtų pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir prašymą įrašyti kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą.


Reikėtų patikslinti. Kopija kainuoja.....

Specialios žemės naudojimo sąlygos pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnį priskiriamos prie žemės sklypo kadastro duomenų, įrašomų į Nekilnojamojo turto kadastrą, o 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, k
Prašymų dėl nekilnojamųjų daiktų įregistravimo/išregistravimo Nekilnojamojo turto registre padavimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-04930).
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.
Nekilnojamojo turto  registre įregistruotų  nekilnojamųjų  daiktų išregistravimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-04930). Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr.
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530)  13 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis nekilnojamojo turto kadastre paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539, 2008, Nr. 140-5552) reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, įrašymo į kadastrą ir kadastre įrašytų duomenų pakeitimo tvarką.

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.

Nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2011, Nr. I-1539) 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą.
Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, 90 punkte nustatyta, kad žyma apie nekilnojamojo daikto priskyrimą šeimos turtui daroma pagal vieno iš sutuoktinių prašymą, kuriame nurodoma, kad jų šeima nuolat gyvena tame gyvenamajame name ar bute.
Prašymas įregistruoti juridinius faktus apie sudarytas nuomos ar panaudos sutartis gali būti pateikiamas asmeniškai arba paštu. Darbų, kuriuos galima užsakyti internetu, sąrašas nurodytas Registrų centro interneto svetainėje.
Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu kartu su prašymu pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys juridinio fakto pasibaigimą. Įregistruotas juridinis faktas apie nekilnojamojo daikto areštą nesudaro pagrindo atsisakyti išregistruoti juridinį faktą apie sudarytą nuomos sutartį, kadangi juridinio fakto apie sudarytą nuomos sutartį išregistravimas nėra daikto apsunkinimas.
Šeimos turtu galima registruoti nuomos (panaudos) sutarties pagrindu atsiradusią teisę naudotis patalpa.