NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788, 2001, Nr. 101-3597) 2 straipsnio 18 punkte, nurodyta, kad statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“  25 p. nurodyta, kad vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi teisę iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau vadinama – duomenų paketas), kurių reikia darbui atlikti.
Atlyginimo už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą dydžiai fiziniams asmenims skelbiami Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/iregistravimas.php
 


Patalpų savininkų sąraše yra nurodomi šie duomenys:

- pastato unikalus numeris;
- pastato bendras plotas;
- pastato naudingas plotas;
- pastato adresas;
- pastato paskirtis;
- gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius;
- negyvenamųjų patalpų skaičius;
- buto (patalpos) unikalus numeris;
- buto (patalpos) paskirtis;
- buto (patalpos) numeris
- savininkų skaičius;
- savininko vardas, pavardė, gimimo data;
- buto (patalpos) bendras plotas;

Internetu galima užsakyti šiuos Nekilnojamojo turto kadastro ir registro darbus:

Vadovaujantis nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2008, Nr. 140-5552) nuostatomis nebaigti statyti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus (32.2.4.2.

Taip, keisis. Patalpai, kuri suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, turėtų būti suteiktas naujas unikalus numeris. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2008, Nr.

Pareiškėjas turi pateikti jo, kaip paveldėtojo teisinį statusą patvirtinančius dokumentus (pvz., notaro liudijimą). Darbų, kuriuos galima užsakyti internetu, sąrašas nurodytas Registrų centro interneto svetainėje.
 Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 18 p. numato, kad statinius  pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius atliekami statinių kadastriniai matavimai. Užbaigus statybos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus, turi būti parengtos nekilnojamųjų daiktų, šiuo atveju administracinio pastato ir jame esančių patalpų, bylos.  Šių nuostatų 84 -1.2 p.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539, 2008, Nr. 140-5552) 84-1.1.
Juridinis faktas - hipoteka Nekilnojamojo turto registre išregistruojamas gavus Hipotekos registro pranešimą apie hipotekos išregistravimą. Šį pranešimą Registrų centrui atsiunčia Centrinė hipotekos įstaiga.
Sumokėti už darbus galima pavedimu arba grynais pinigais. Gavus valstybės įmonės Registrų centro darbuotojo pranešimą apie mokėtiną sumą, už darbus turi būti sumokama iki prašymo įvykdymo termino pabaigos, priešingu atveju užsakymas nebus nagrinėjamas. Jeigu nusprendėte mokėti pavedimu, pildydami užsakymą, pastabų lauke tą nurodykite. Apmokėjimui reikalingus rekvizitus gausite el. paštu.
Kadastro duomenų bylos dublikato parengimo įkainius rasite Registrų centro interneto sveitainėje pagal nuorodą  http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/israsai.php
 
Dublikatas parengiamas per 7 darbo dienas.

Skubos tvarka nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dublikatas parengiamas per 1, 3 arba 5 darbo dienas. Tokiu atveju mokami atlyginimo už dublikato parengimą priedai, kurių dydžius taip pat rasite spustelėję aukščiau pateiktą nuorodą.

Registruojant juridinį faktą apie jungtinės veiklos sutarties sudarymą prašymą gali pateikti suinteresuotas asmuo. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu registruojant nuosavybės teisę prašymą turi pateikti nuosavybės teisės subjektas arba jo įgaliotas asmuo.
Suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pateikti prašymą ir pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnis).
Norint įregistruoti servitutą nepakanka pateikti žemės sklypo schemos. Kartu su servitutą nustatančiu dokumentu turi būti pateikiamas žemės sklypo planas.
 
 Pastato energinį sertifikavimą Registrų centre atlieka tik darbuotojai, turintys galiojančius pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestatus. Energinio naudingumo sertifikavimo paslaugas teikia visi Registrų centro filialai.
Taip, registruojant įkeistą turtą šeimos turtu Nekilnojamojo turto registre, privaloma pateikti kreditoriaus sutikimą.
Norint įregistruoti nuosavybės teises į rūsyje esantį sandėliuką, reika pateikti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisės įgijimą į rūsį. Tai gali būti: perleidimo sandoris, teismo sprendimas, privatizavimo dokumentai ir kt.
Taip, jei bus pateiktas atitinkamai kreditoriaus arba areštavusios institucijos sutikimas.
Norint įregistruoti servitutą būtina pateikti žemės sklypo planą. 
Daugiabučio namo bendro naudojimo patalpos priklauso tame name esančių butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Taigi reikėtų pateikti nuosavybės teisės perėjimą bendrijai patvirtinantį dokumentą. Daiktinių teisių (įskaitant nuosavybę) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisiniai pagrindai yra nurodyti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje. 
 
Vienas iš teikiamų registro duomenų yra Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų pagrindu parengtas registro išrašas. Registro išraše įrašyti duomenys atspindi nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų ir įstatymų nustatytų juridinių faktų kadastro ir registro duomenų būklę jų įregistravimo registre momentu.

Registrų centro rengiamose pažymose apie nuosavybės teise turimą žemės ūkio paskirties žemės plotą nurodytų duomenų žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijos užpildymui nepakanka, t.y. duomenys, kurie būtini deklaracijos užpildymui, šiose pažymose nenurodomi.  


Informaciją apie „GeoMatininko“ ir „Matininko“ programas galite rasti Registrų centro svetainėje.
Juridinis faktas, kad asmuo, neįregistravęs santuokos, turtą valdo asmeninės nuosavybės teise, Nekilnojamojo turto registre gali būti įregistruotas, jeigu pareiškėjas kartu su asmens prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiks dokumentą, patvirtinantį jo šeimyninę padėtį; t. y. Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą apie jo šeimyninę būklę. 
Draudimas perleisti nuosavybės teisę yra laikinoji apsaugos priemonė, kurią pagal LR CPK taiko tik teismas.
Jei užsakyme nurodoma, kad parengtus dokumentus pageidaujama gauti paštu, tuomet dokumentai išsiunčiami tuo adresu, kurį asmuo nurodė pateikdamas užsakymą.