NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Norint išregistruoti vienašališkai nutrauktą nuomos sutartį, Registrų centrui reikia pateikti teismo sprendimą arba sutartį nutraukiančios šalies pareiškimą. Kartu su pareiškimu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad buvo laikomasi LR civiliniame kodekse ir nuomos sutartyje nustatytos vienašališko sutarties nutraukimo tvarkos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“  25 p. nurodyta, kad vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi teisę iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau vadinama – duomenų paketas), kurių reikia darbui atlikti.

Internetu galima užsakyti šiuos Nekilnojamojo turto kadastro ir registro darbus:

Vadovaujantis nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2008, Nr. 140-5552) nuostatomis nebaigti statyti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus (32.2.4.2.

Taip, keisis. Patalpai, kuri suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, turėtų būti suteiktas naujas unikalus numeris. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2008, Nr.

Statybos užbaigimo tvarka reglamentuota statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5947; 2012, Nr. 96-4935). Šio reglamento 12 punkte numatyta, kad užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1 ar 2 butų gyvenamuosius namus, statybą išduodamas statybos užbaigimo aktas.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539, 2008, Nr. 140-5552) 84-1.1.

Turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų bei nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą.

Patalpų savininkų sąraše yra nurodomi šie duomenys:

- pastato unikalus numeris;
- pastato bendras plotas;
- pastato naudingas plotas;
- pastato adresas;
- pastato paskirtis;
- gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius;
- negyvenamųjų patalpų skaičius;
- buto (patalpos) unikalus numeris;
- buto (patalpos) paskirtis;
- buto (patalpos) numeris
- savininkų skaičius;
- savininko vardas, pavardė, gimimo data;
- buto (patalpos) bendras plotas;

Registruojant juridinį faktą apie jungtinės veiklos sutarties sudarymą prašymą gali pateikti suinteresuotas asmuo. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu registruojant nuosavybės teisę prašymą turi pateikti nuosavybės teisės subjektas arba jo įgaliotas asmuo.
Suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pateikti prašymą ir pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnis).
Kad įregistruoti pastato, kuriam Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas - hipoteka, rekonstrukciją Nekilnojamojo turto registre, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu reikia pateikti rekonstruoto pastato kadastrinių matavimų bylą, rekonstrukcijos teisėtumą patvirtinančius dokumentus ir kreditoriaus sutikimą dėl rekonstrukcijos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, išskyrus atvejus, jei tai nenumatyta hipotekos sutartyje. 

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo  12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 841.2.

 Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 18 p. numato, kad statinius  pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius atliekami statinių kadastriniai matavimai. Užbaigus statybos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus, turi būti parengtos nekilnojamųjų daiktų, šiuo atveju administracinio pastato ir jame esančių patalpų, bylos.  Šių nuostatų 84 -1.2 p.
Sumokėti už darbus galima pavedimu arba grynais pinigais. Gavus valstybės įmonės Registrų centro darbuotojo pranešimą apie mokėtiną sumą, už darbus turi būti sumokama iki prašymo įvykdymo termino pabaigos, priešingu atveju užsakymas nebus nagrinėjamas. Jeigu nusprendėte mokėti pavedimu, pildydami užsakymą, pastabų lauke tą nurodykite. Apmokėjimui reikalingus rekvizitus gausite el. paštu.
Atlyginimo už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą dydžiai juridiniams asmenims pateikti Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/iregistravimas.php
 

Juridinis faktas - hipoteka Nekilnojamojo turto registre išregistruojamas gavus Hipotekos registro pranešimą apie hipotekos išregistravimą. Šį pranešimą Registrų centrui atsiunčia Centrinė hipotekos įstaiga.
Daugiabučio namo bendro naudojimo patalpos priklauso tame name esančių butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Taigi reikėtų pateikti nuosavybės teisės perėjimą bendrijai patvirtinantį dokumentą. Daiktinių teisių (įskaitant nuosavybę) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisiniai pagrindai yra nurodyti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje. 
 
Taip, jei bus pateiktas atitinkamai kreditoriaus arba areštavusios institucijos sutikimas.
Norint įregistruoti servitutą nepakanka pateikti žemės sklypo schemos. Kartu su servitutą nustatančiu dokumentu turi būti pateikiamas žemės sklypo planas.
 
 Pastato energinį sertifikavimą Registrų centre atlieka tik darbuotojai, turintys galiojančius pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestatus. Energinio naudingumo sertifikavimo paslaugas teikia visi Registrų centro filialai.
Informaciją apie „GeoMatininko“ ir „Matininko“ programas galite rasti Registrų centro svetainėje.
Norint įregistruoti servitutą būtina pateikti žemės sklypo planą. 
Jei užsakyme nurodoma, kad parengtus dokumentus pageidaujama gauti paštu, tuomet dokumentai išsiunčiami tuo adresu, kurį asmuo nurodė pateikdamas užsakymą.
Norint įregistruoti nuosavybės teises į rūsyje esantį sandėliuką, reika pateikti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisės įgijimą į rūsį. Tai gali būti: perleidimo sandoris, teismo sprendimas, privatizavimo dokumentai ir kt.
Draudimas perleisti nuosavybės teisę yra laikinoji apsaugos priemonė, kurią pagal LR CPK taiko tik teismas.
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas - reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato šiluminės energijos suvartojimas, pastatas priskiriamas energinio naudingumo klasei (A++, A+, A, B, C, D, E, F, G) ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas (pasas).
Taip, registruojant įkeistą turtą šeimos turtu Nekilnojamojo turto registre, privaloma pateikti kreditoriaus sutikimą.