NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Draudimas perleisti nuosavybės teisę yra laikinoji apsaugos priemonė, kurią pagal LR CPK taiko tik teismas.
Prašymą dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre mirusio asmens vardu gali paduoti mirusio asmens sutuoktinis, pateikdamas santuokos liudijimą, ar asmuo, priėmęs palikimą, pateikdamas notaro patvirtintą liudijimą apie palikimo priėmimą.
Atlyginimo už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą dydžiai juridiniams asmenims pateikti Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/iregistravimas.php
 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas - reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato šiluminės energijos suvartojimas, pastatas priskiriamas energinio naudingumo klasei (A++, A+, A, B, C, D, E, F, G) ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas (pasas).
Pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus galite užsisakyti Registrų centro tinklalapyje. 
Pastato energinio naudingumo sertifikatas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė.

 

Duomenys, reikalingi žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijai užpildyti, gali būti teikiami, išduodant Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko pagrindu parengtą registro išrašą arba parengiant asmens, turinčio teisę gauti duomenis, nuosavybės teise įregistruotų žemės ūkio paskirties žemės sklypų sąrašą.
Daugiau informacijos ir atlyginimo dydžius rasite nuorodoje.

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.
Pastato energinio naudingumo sertifikato galiojimo laikas - 10 metų.
 
Taip, Nekilnojamojo turto registre galima registruoti nekilnojamojo turto nuomą (panaudą), sudarytą trumpesniam nei 1 metų laikotarpiui.
Jeigu nekilnojamasis daiktas ir nuosavybės teisės į jį buvo įgytas santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, tai, nutraukus santuoką, įrašai Nekilnojamojo turto registre galėtų būti pakeisti, pateikus prašymą bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti notaro, ar teismo patvirtintą dokumentą dėl santuokinio turto padalinimo.


 
Dokumentus atsiimti turi teisę tik prašymą pateikęs asmuo arba asmuo, įstatymų nustatyta tvarka turintis išduotą įgaliojimą.

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenys, reikalingi pirkėjo deklaracijai užpildyti (apie sutuoktinio ar juridinio asmens nuosavybės teise turimų žemės ūkio paskirties žemės sklypų kadastro numerius, nuosavybės teise priklausančius plotus) parengiami ir teikiami asmenims, turintiems teisę šiuos duomenis gauti; t. y. žemės ūkio paskirties žemės savininkui arba jo įgaliotam asmeniui.

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.