NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Pastato energinio naudingumo sertifikatas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė.

 
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.
Vienas iš teikiamų registro duomenų yra Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų pagrindu parengtas registro išrašas. Registro išraše įrašyti duomenys atspindi nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų ir įstatymų nustatytų juridinių faktų kadastro ir registro duomenų būklę jų įregistravimo registre momentu.

Registrų centro rengiamose pažymose apie nuosavybės teise turimą žemės ūkio paskirties žemės plotą nurodytų duomenų žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijos užpildymui nepakanka, t.y. duomenys, kurie būtini deklaracijos užpildymui, šiose pažymose nenurodomi.  


Jeigu nekilnojamasis daiktas ir nuosavybės teisės į jį buvo įgytas santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, tai, nutraukus santuoką, įrašai Nekilnojamojo turto registre galėtų būti pakeisti, pateikus prašymą bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti notaro, ar teismo patvirtintą dokumentą dėl santuokinio turto padalinimo.


 
Juridinis faktas, kad asmuo, neįregistravęs santuokos, turtą valdo asmeninės nuosavybės teise, Nekilnojamojo turto registre gali būti įregistruotas, jeigu pareiškėjas kartu su asmens prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiks dokumentą, patvirtinantį jo šeimyninę padėtį; t. y. Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą apie jo šeimyninę būklę. 
Pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus galite užsisakyti Registrų centro tinklalapyje. 
Taip, Nekilnojamojo turto registre galima registruoti nekilnojamojo turto nuomą (panaudą), sudarytą trumpesniam nei 1 metų laikotarpiui.

Duomenys, reikalingi žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijai užpildyti, gali būti teikiami, išduodant Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko pagrindu parengtą registro išrašą arba parengiant asmens, turinčio teisę gauti duomenis, nuosavybės teise įregistruotų žemės ūkio paskirties žemės sklypų sąrašą.
Daugiau informacijos ir atlyginimo dydžius rasite nuorodoje.

Prašymą dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre mirusio asmens vardu gali paduoti mirusio asmens sutuoktinis, pateikdamas santuokos liudijimą, ar asmuo, priėmęs palikimą, pateikdamas notaro patvirtintą liudijimą apie palikimo priėmimą.
Pastato energinio naudingumo sertifikato galiojimo laikas - 10 metų.
 
Dokumentus atsiimti turi teisę tik prašymą pateikęs asmuo arba asmuo, įstatymų nustatyta tvarka turintis išduotą įgaliojimą.

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenys, reikalingi pirkėjo deklaracijai užpildyti (apie sutuoktinio ar juridinio asmens nuosavybės teise turimų žemės ūkio paskirties žemės sklypų kadastro numerius, nuosavybės teise priklausančius plotus) parengiami ir teikiami asmenims, turintiems teisę šiuos duomenis gauti; t. y. žemės ūkio paskirties žemės savininkui arba jo įgaliotam asmeniui.

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.