NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokius veiksmus reikia atlikti norint pakeisti patalpų paskirtį iš komercinių į maitinimo/gamybos?

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys keičiami nekilnojamojo daikto savininkui pateikus prašymą. Kartu su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis po statinio (patalpos) paskirties pakeitimo, Registrų centro teritoriniam padaliniui turi būti pateikiama atnaujinta statinio kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statinio (patalpos) paskirties pakeitimą patvirtinantys dokumentai. Statinio savininko surašyta statinio (patalpos) deklaracija apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą, kurios nereikia Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje tvirtinti ir registruoti, jei atliekami tik statinio (patalpos) paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, yra pagrindas įregistruoti statinio (patalpos) kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre po paskirties pakeitimo.


Papildoma informacija:

Statinių paskirties keitimas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (20 str. 1 d. 13 p.; 23 str. 1 d. 4 p.; 24 str. 4 d. ir kt.) (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).
Statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-825 (Žin., 2010, Nr. 116-5943),  VII skyrius nustato pastatų ir patalpų paskirties keitimo reikalavimus.

Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828" (Žin., 2010, Nr. 116-5947), detalizuoja statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. IV-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721).


 

 

Redaguota: 2014-04-10 08:16
Į viršų