NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokius dokumentus reikia pateikti norint įregistruoti žemės sklypą, suformuotą padalijimo būdu, ir kokia šios paslaugos kaina?

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620) 30 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavimų ir apribojimų. Sujungiant žemės sklypus, padalijant žemės sklypą, atidalijant žemės sklypo dalį natūra, taip pat atliekant žemės sklypų perdalijimą, prie sutarties turi būti pridedami suformuotų žemės sklypų planai, parengti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“  (Žin., 2002, Nr. 41-1539; TAR, 2014, 2014-04139) 12 punkte nurodyta, kad žemės sklypas laikomas baigtu formuoti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą).
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti naują žemės sklypą,  suformuotą padalijimo būdu, ir nuosavybės teises į jį, valstybės įmonei Registrų centrui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu reikia pateikti naujai suformuoto žemės sklypo kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530)  11 straipsnyje, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo priimtą sprendimą dėl šio žemės sklypo suformavimo ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą sutartį  dėl bendrąja daline nuosavybės teise valdyto žemės sklypo padalijimo.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 103 punkte nurodyta, kad įregistruotą Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį daiktą padalijus, atidalijus ar kelis nekilnojamuosius daiktus sujungus, įrašomiems į kadastrą šiems suformuotiems naujiems nekilnojamiesiems daiktams suteikiami nauji identifikavimo kodai, o buvusieji jų identifikavimo kodai tampa archyviniais.
Informaciją apie registravimo paslaugų kainą ir terminus rasite čia.


Papildoma informacija:


Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, 84-1.1. punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.
 

Redaguota: 2014-10-16 15:24
Į viršų