E-VARŽYTINĖS, AUKCIONAI

Jeigu iki varžytynių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytynių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą.. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento.
Kainą didinant automatiniu būdu, jei kaina dar nėra padidinta, varžytynių dalyvis nustato šiuos kainos didinimo intervalus:
  • pirminę siūlomą kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą;
  • didžiausią siūlomą kainą;
  • kainos didinimo intervalą, kuris negali būti mažesnis už šiuos teisės aktuose nustatytus intervalus:
  • ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu penkiasdešimt tūkstančių litų,
  • ne ma

Varžytines laimėjęs dalyvis privalo į varžytines organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytinių dalyvio mokesčio skirtumui:
Juridinis asmuo varžytinėse gali dalyvauti per atstovą – juridinio asmens vadovą, kuris prie elektroninių varžytinių sistemos gali prisijungti ir savo tapatybę patvirtinti sistemoje nurodytomis priemonėmis arba per įgaliotą asmenį.
Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą gali siūlyti kainą  lygią ar didesnę už pradinę turto pardavimo kainą.
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroninėse varžytinėse, privalo prisijungti interneto svetainėje www.evarzytynes.lt prie sistemos jos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais: elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu, per internetinę bankininkystę ir, pasirinkęs varžytines iš skelbiamo sąrašo, registruotis į jas.
Varžytinės vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.
Varžytynių informacija skelbiama viešai 60 dienų po varžytynių pabaigos, varžytynių atšaukimo ar paskelbimo neįvykusiomis.
Kainą elektroninių varžytynių dalyviai gali didinti automatiniu ir neautomatiniu būdu.
Apie būsimas varžytines antstolis skelbia interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir antstolio kontoros skelbimų lentoje.
Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas. Varžytynės baigiamos:
  1. po trisdešimties dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija šimtą tūkstančių litų;
  2. po dvidešimties dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.
Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos.
Prisijungti prie elektroninių varžytinių sistemos ir patvirtinti savo tapatybę sistemoje nurodytomis priemonėmis gali užsienio piliečiai, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Užsienio piliečiai, neturintys asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, elektroninėse varžytinėse gali dalyvauti per įgaliotą atstovą.
 
Būsena „Vykstančios“ – varžytinėms vykstant skelbime apie varžytines nurodytu laiku.
Būsena „Baigtos“ – suėjus varžytinių skelbime nurodytam varžytinių pabaigos laikui.
Būsena „Atšauktos“ – antstoliui savo patvarkymu varžytines atšaukus.
Būsena „Neįvykusios“ – antstoliui savo patvarkymu varžytines paskelbus neįvykusiomis.
Būsena „Įvykusios“ – antstoliui ir varžytines laimėjusiam varžytinių dalyviui pasirašius turto pardavimo iš varžytinių aktą.
 
Varžytinių dalyvio mokestis yra 10 procentų pradinės parduodamo turto kainos, kurį reikia sumokėti į specialią varžytinių sąskaitą per elektroninių varžytinių sistemą. Dalyviams, nelaimėjusiems varžytinių, sumokėtas varžytinių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, per 1 darbo dieną grąžinamas į nurodytas banko sąskaitas. Varžytinių dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytinės atšaukiamos.
 
 
Jeigu kainos nekeliate, ir varžytinių nelaimite, varžytinių dalyvio mokestis grąžinamas per vieną darbo dieną į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.
Asmuo, registruodamasis į pasirinktas varžytines, privalo užpildyti visus asmens ir kontaktinius duomenis, kurie sistemoje pažymėti kaip privalomi; patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su varžytinių vykdymo tvarka,  taip pat kad sutinka, jog Registrų centras tvarkytų jo asmens duomenis, tarp jų ir asmens kodą, dalyvavimo varžytinėse tikslais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Per elektroninių varžytinių sistemą sumokėjęs 10 procentų pradinės turto kainos dydžio varžytinių dalyvio mokestį, asmuo tampa varžytinių dalyviu.
Varžytinių dalyvio asmens duomenys negali būti atskleisti nei varžytines organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytinių dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
Laba diena,

dėl turto pardavimo iš varžytynių akto kreipkitės į varžytynes organizavusį antstolį.
Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos  kainos už parduotą turtą sumokėjimo,  bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių  pabaigos.
 
Antstolis atšaukti varžytines gali iki varžytinių pabaigos, jeigu paaiškėja, kad buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas, jeigu antstoliui sumokama suma, kurios užtenka įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms padengti, patenkinami išieškotojo reikalavimai ir kitais atvejais, kai paaiškėja aplinkybės, dėl kurių varžytinės negali būti vykdomos. Tokiu atveju varžytinių dalyvio mokestis grąžinamas jį sumokėjusiems asmenims, o pakartotinai varžytinės skelbiamos ta pačia tvarka kaip ir ankstesnės varžytinės, kurios buvo atšauktos.