JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsnio 8 dalis nustato, kad uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašai turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys apie juridinio asmens dalyvius turi būti pateikti į JADIS ir tais atvejais, kai iki JADIS įdiegimo akcininkų sąrašai buvo pateikti Juridinių asmenų registrui.  Į Juridinių asmenų registrą buvo teikiami akcininkų sąraš
Jeigu mažosios bendrijos nuostatai nustato, kad bendrijos valdymo organas yra mažosios bendrijos narių susirinkimas, duomenys apie jo narius turi būti registruojami Juridinių asmenų registre. Pasikeitus bendrijos nariui (nariams), dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui turi pateikti šiuos dokumentus:
Jungtinės pažymos ir Juridinių asmenų registro išrašo galiojimo terminas nenustatomas.
Jungtinėje pažymoje nurodoma jos atspausdinimo data ir visų institucijų, teikiančių  informaciją, informacijos pateikimo datos.
Juridinių asmenų registro išraše nurodoma tiksli jo atspausdinimo data.
Viešųjų pirkimų organizatorius ar institucija, kuriai teikiama Jungtinė pažyma ar Registro išrašas, gali nustatyti datą, iki kurios išduota pažyma ar išrašas būtų tinkami pateikti.
Mažųjų bendrijų įstatymo 61 straipsnis nustato, kad duomenys apie mažųjų bendrijų narius turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS). Į šią sistemą turi būti pateikti visų mažųjų bendrijų duomenys, o pasikeitus mažosios bendrijos nariams ar jų duomenims - ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos.

Viešųjų įstaigų įstatymas nustato, kad viešajai įstaigai įregistruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikta steigimo sutartis, įstatai ir kiti viešajai įstaigai įregistruoti įstatymų nustatyti dokumentai.

Naujai įregistruotam juridiniam asmeniui, filialui ar atstovybei ESI išduodamas neatlygintinai be atskiro prašymo.

JADIS duomenys duomenų gavėjams teikiami:
  • leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;
  • automatiniu būdu;
  • popierine forma.
 JADIS duomenys teikiami  JAD informacinės sistemos duomenų išrašuose. JAD informacinės sistemos tvarkytojas duomenis teikia pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju) arba pagal prašymus (vienkartinio teikimo atveju).
Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) duomenis teikia uždarosios akcinės bendrovės ar mažosios bendrijos vadovas, mažosios bendrijos atstovas ar vienintelis narys, taip pat jų įgaliotas asmuo. Įgaliotas asmuo gali teikti duomenis JADIS tvarkytojui, jei įgaliojimas pateiktas Registrų centro nustatyta tvarka ir priemonėmis.
Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tikslas – informacinių technologijų priemonėmis kaupti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius ir teikti turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims. JADIS registruojami duomenys apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus ir mažųjų bendrijų narius.
Pagrindinės JADIS funkcijos yra:
- įvesti duomenis apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus ir mažųjų bendrijų narius ir formuoti dalyvių sąrašus;
Juridinio asmens registravimo pažymėjimai nuo 2010 m. sausio 1 d., pasikeitus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.65 str., neišduodami, o nuo  2012 m. spalio 7 d., įsigaliojus Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimams, juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių registravimo pažymėjimai ir jų dublikatai pripažinti netekusiais galios.
Informuojame, kad finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo, turintis teisę, veikti juridinio asmens vardu, atlikdamas autentifikaciją  tiek per elektroninę bankininkystę sistemą, tiek elektroniniu parašu. Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvarką rasite Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą.
JADIS duomenų gavėjai, sudarę sutartis su Registrų centru, duomenis galės gauti html ir (arba) xml formatu.
Informuojame, kad Juridinių asmenų registre parduotuvių ir kitų juridinio asmens padalinių pavadinimai neregistruojami.
Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta, kad duomenis ir dokumentus iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos turi teisę gauti:
- valstybės institucijos ir įstaigos, turinčios teisę gauti visus juridinių asmenų dalyvių duomenis ir jų sąrašus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti;
- uždarųjų akcinių bendrovių akcininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys) ir mažųjų bendrijų nariai, jei jų duomenys įrašyti JADIS duomenų bazėje;
Juridinio asmens steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus) galima pakeisti šiais būdais:  

Teikiant dokumentus tiesiogiai, dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarky

Steigiant juridinį asmenį elektroniniu būdu, kai numatomos patalpos juridinio asmens buveinei nepriklauso steigėjui jo nuosavybės teise, turi būti  kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas patalpų savininko (visų savininkų ar bendraturčių)  Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei.
Mažoji bendrija yra steigiama, vadovaujantis šia veiksmų seka.
Mažoji bendrija gali būti steigiama ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Steigiant mažąją bendriją elektroniniu būdu:
- visi steigėjai privalo turėti kvalifikuotus elektroninius parašus;
Juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas (ESI) galioja iki duomenų, informacijos ar dokumentų pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre (pvz.: institucijoms pranešus apie išduotą licenciją, sustabdytą ar panaikintą jos galiojimą, įregistravus naujo vadovo duomenis, pakeitus kitus registruojamus duomenis ir informaciją, įregistravus naujus ar pakeistus dokumentus).

Vadovaujantis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu turi būti sudaromos kiekvienų metų finansinės ataskaitos. Pirmųjų finansinių metų pradžia laikoma įmonės įregistravimo diena.

Mažosios bendrijos narių bendrijai perduoti įnašai ir jų dydis Juridinių asmenų registre neregistruojami, todėl dokumentai, patvirtinantys narių įnašus, Juridinių asmenų registro tvarkytojui neteikiami. Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą registruojamos Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka, pateikus daiktinių teisių atsiradimą patvirtinančius dokumentus.

Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie akcijų įsigijimą gavimo dienos turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiama:

1. Prašymas įregistruoti pakeistus duomenis JAR-1.

Lietuvoje užsienio šalių įmonės neregistruojamos, registruojami jų filialai bei atstovybės. Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys gali būti juridinių asmenų steigėjais Lietuvoje. 

Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais naujai išrinktas vadovas arba įgaliotas asmuo Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalo pranešti ne vėliau kaip per 5 dienas.
Norint pakeisti aiškinamąjį raštą, reikia pateikti prašymą dėl leidimo pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį pakartotinai ir nurodyti pakartotinio teikimo priežastį.
Prašymą reikia rašyti Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro departamentui ir jį pateikti asmeniškai arba paštu adresu Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius.
reikia keisti mažosios bendrijos nuostatus, jeigu įregistruotuose nuostatuose yra nurodyta, kad mažosios bendrijos valdymo organas yra vadovas, bendrijoje yra vienas narys ir norint priimti daugiau narių, turi būti keičiami bendrijos nuostatai. Reikalavimai nuostatams ir mažosios bendrijos valdymo tipai yra nurodyti  Mažųjų bendrijų įstatyme. 
Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatais duomenys apie  akcininkus neregistruojami, išskyrus atvejus, kai visų akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo. Jeigu asmuo yra kokių nors bendrovių visų akcijų savininkas, jis gali, nurodęs savo vardą, pavardę ir asmens kodą, atlygintinai gauti Juridinių asmenų registro išplėstinius išrašus apie tokias bendroves (atlyginimas už vieno išrašo parengimą - 28 Lt).
Bendrovės akcijos yra paveldimos Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Įpėdiniai įgyja visas akcininko teises ir pareigas nuo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Iki to laiko įpėdiniai turi teisę kreiptis į teismą dėl palikimo administratoriaus paskyrimo. Įpėdinis (įpėdiniai), pradėjęs valdyti paveldėtas bendrovės akcijas turi paskirti bendrovės vadovą, o nusprendęs juridinį asmenį likviduoti - paskirti likvidatorių.