JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Prašymo vykdymo būseną galima patikrinti pasinaudojus Registrų centro interneto tinklalapyje esančia viešąja paieškos sistema Prašymo būsenos patikrinimas, įrašius prašymo numerį.

Civilinis kodekso 2.39 straipsnis nustato, kad juridinio asmens pavadinimas, be kita ko, neturi klaidinti visuomenę dėl juridinio asmens tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus.
įregistruoti pasikeitusį namo bendrijos pirmininką elektroniniu būdu nėra galimybės.
Mažosios bendrijos Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalo pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo tvarką rasite nuorodoje. Finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuoja Verslo apskaitos standartai.
 
Patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens buveinė, savininkas turi teisę bet kuriame Valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje pateikti laisvos formos prašymą  dėl juridinio asmens buveinės išregistravimo iš savininkui priklausančių patalpų.
Tarpinė finansinė atskaitomybė Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiama:
  • Akcinių bendrovių įstatymo 51 straipsnio nustatyta tvarka. Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priima visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis bendrovės finansinių ataskaitų rinkiniu.

Laiku nepateikus Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pažeidžiamos Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalies nuostatos. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatų 34 punktu ir Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 2 punktu už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių

Jei ekrane esančiame išraše ant elektroninio parašo matomi žmogaus veido ir klaustuko paveiksliukai, būtina Adobe Reader programoje nustatyti reikalingus parametrus elektroniniam parašui patikrinti. Tai atliekama pagal nuorodą PDF 2M.
 
Įjungti kompą, tada internetą ir sudaryti, arba naudokitės nuoroda - http://infotest.kada.lt/faq/igaliojimu_registras. Sėkmės sudarant.
Nuo 2012-07-03 pasikeitė juridinio asmens teisinio statuso atvaizdavimas Juridinių asmenų registre. Anksčiau ties grafa "Teisinis statusas" buvo žvaigždutės - *********, kurių paaiškinimas buvo nurodytas Juridinių asmenų registro išrašo pabaigoje:  ********* Teisinis statusas (likviduojamas, reorganizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs ar kita) neįregistruotas. Dabar nėra nuorodos, o minėtoje grafoje rašoma "Teisinis statusas neįregistruotas".
Norint įsteigti uždarąją akcinę bendrovę, galima vadovautis nuorodoje nurodyta veiksmų seka.
Uždarąją akcinę bendrovę taip pat galima įsteigti elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarną.
Jeigu valdyba buvo įregistruota ir keičiami tik jos nariai, pirmininkas gali būti renkamas iš karto išrinkus naujus narius. Jeigu keičiami bendrovės įstatai dėl valdybos sudarymo, valdybos pirmininkas renkamas įregistravus naujus įstatus, valdybą, kaip valdymo organą, ir jos narius.
 
Juridinio asmens buveinės adresas yra skirtingai keičiamas, kai jis (ne)nurodytas steigimo dokumente.

1. Kai buveinės adresas nenurodytas juridinio asmens steigimo dokumente, pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui, (išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas), Registro tvarkytojui teikiama:
1.1. Prašymas įregistruoti pakeitimus JAR-1.

Civilinio kodekso 2.43 straipsnio 1 dalis nustato, kad  juridinis asmuo, prieš pakeisdamas pavadinimą, privalo apie tai paskelbti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu.
Pavadinimas gali būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.
Norint pakeisti juridinio asmens pavadinimą, turi būti pakeisti ir įregistruoti Juridinių asmenų registre steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai, statutas ar kita).
Daugiabučio namo savininkų bendrijos veiklą reglamentuoja Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamas:
- su prašymu registruoti duomenis ir (arba) dokumentus ir jų pakeitimus, kai priimtas atitinkamas sprendimas;
-su pranešimu dėl įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo.
Kai priimami kiti sprendimai, tarp jų sprendimas dėl dividendų išmokėjimo, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Juridinių asmenų registro tvarkytojui neteikiamas.
Kredito unijos teisės aktų nustatyta tvarka turi teikti Juridinių asmenų registrui metines finansines ataskaitas elektroniniu būdu.
 Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti, pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą jį išrinkusiam bendrovės organui. Bendrovės vadovą išrinkęs kolegialus organas (valdyba ar stebėtojų taryba) sprendimą atšaukti bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos.
 
Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatais duomenys apie  akcininkus neregistruojami, išskyrus atvejus, kai visų akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo.
Dokumentų ir duomenų apie likviduojamos bendrovės turto perdavimą akcininkams Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikti nereikia. Nuosavybės teisės į registruotiną turtą registruojamos Nekilnojamojo turto registre.
 
Reikalavimai pavadinimui nustatomi juridinių asmenų teisines formas reglamentuojančiuose įstatymuose, pvz.: Mažųjų bendrijų įstatymas nustato, kad mažosios bendrijos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai mažoji bendrija arba šių žodžių santrumpa MB,  Akcinių  bendrovių įstatymas nustato, kad  pavadinime turi būti bendrovės teisinę formą n
Visuotinis akcininkų susirinkimas (valdyba, jeigu ji bendrovėje sudaroma) turi išrinkti naują vadovą. Vadovas Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi pateikti:

- Prašymą įregistruoti pakeitimus forma JAR-1.
- Vienasmenio valdymo organo duomenų formą JAR-VO-V.

Teikiant prašymą išregistruoti juridinį asmenį, likvidacinis balansas Juridinių asmenų registro tvarkytojui neteikiamas.
 
Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs dokumentą, Registro duomenų bazėje įrašo informaciją apie įstatinio kapitalo didinimą.
Juridinio asmens vadovas, teikdamas dokumentus ir duomenis apie vienintelį akcininką, kuris yra užsienio valstybės pilietis, kartu su kitais dokumentais turi pateikti ir jo paso kopiją.  Jeigu vienintelis akcininkas turi leidimą gyventi Lietuvoje ir  jam suteiktą asmens kodą, paso kopija nereikalinga. 
Žodžio "Lietuva" naudojimą juridinio asmens pavadinime reglamentuoja Juridinių asmenų registro nuostatų 741 - 742 ir 78 punktai.  Svarbu pažymėti, kad steigiant individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ar labdaros ir paramos fondą dokumentai gali būti teikiami elektroniniu būdu tik tuo atveju, jeigu steigiamo juridinio asmens pavadinime neketinama vartoti Lietuvos vardo.