JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašai bei kiti dokumentai yra rengiami valstybine kalba.
Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.71 ir 2.72 straipsniais Juridinių asmenų registro duomenys ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša ir kiekvienas asmuo turi teisę gauti bet kokius registro duomenis. Juridinių asmenų registro nuostatų ir Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka teikiami Juridinių asmenų registro išrašai ir registrui pateiktų dokumentų kopijos. Juridinių asmenų registro nuostatų 162 punkte nurodyta, kad duomenų gavėjai neturi teisės naudoti gautų duomenų ar informacijos kitam tikslui, negu nustatyta ju
 Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai nustato, kad neatlygintinai duomenys teikiami:
- juridinių asmenų dalyviams, kai Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys apie juos, kartą per kalendorinius metus;
- susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms;
- mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.