NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas nekilnojamasis daiktas (šiuo atveju žemės sklypas), daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai ar kitos žymos, kopijos gali būti išduodamos: turto savininkams, daiktinių teisių turėtojams, o taip pat asmenims, turintiems teisę paveldėti mirusio asmens daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą
Nekilnojamojo turto registro išrašas, kad neturite nekilnojamojo turto, t.y. NTR išrašas pagal nurodytą turto savininką, gali būti išduotas tik nekilnojamųjų daiktų savininkams, daiktinių teisių turėtojams ar jų įgaliotiems asmenims.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" 102 punkte nustatyta, kad įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kodą.
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto subnuomos sutarties, turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, patvirtinančius juridinio fakto atsiradimą (subnuomos sutartį).

Papildoma informacija:
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti žymą dėl įsiskolinimo už įsigytą turtą, turi paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti įstatymų nustatyta tvarka (notaro, jei sutartyje nenustatyta kitaip) patvirtintą dokumentą, patvirtinantį skolos už įgytą nekilnojamąjį daiktą pasibaigimo faktą (pilną atsiskaitymą).

Informaciją, susijusią su  nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių areštais, ar kitais suvaržymais, galima gauti, užsakius Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Registro centrinį duomenų banką sudaro registro duomenų bazė, kurioje kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 36 straipsnyje nurodyti aktualūs registro duomenys.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620) 30 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavimų ir apribojimų.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 84-1.1.
Prašymą dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre galima paduoti bet kuriam iš teritorinių registratorių asmeniškai,  paštu ir nuotolinėmis ryšio priemonėmis (per notarą). Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d.
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad buto ar patalpos priklausiniu Nekilnojamojo turto registre gali būti įregistruotas tik kitas tame pačiame statinyje esantis nekilnojamasis daiktas.
Kad nekiltų jokių nesusipratimų ateityje, asmuo, pakeitęs savo asmens duomenis (pavardę po santuokos), turėtų pakeisti šiuos duomenis ir Nekilnojamojo turto registre.
Asmuo, norintis pakeisti nekilnojamojo turto registro duomenis, identifikuojančius nekilnojamojo daikto savininką, ar kitų teisių turėtoją, turi pateikti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius  pavardės pakeitimo faktą; šiuo atveju - santuokos liudijimą.
Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, 90 punkte nustatyta žymų dėl nekilnojamojo daikto priskyrimo šeimos turtui registravimo Nekilnojamojo turto registre tvarka.
Nekilnojamojo turto registro išrašas, kad neturite nekilnojamojo turto, t. y. Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą savininką išduodamas nekilnojamųjų daiktų savininkams, daiktinių teisių turėtojams ar jų įgaliotiems asmenims. Išrašą galite užsisakyti internetu, pasinaudoję Registrų centro interneto tinklalapyje esančia Darbų užsakymo internetu sistema.
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, turi paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje dėl jo nuosavybės teisių išregistravimo. Kartu su prašymu reikia pateikti įstatymų nustatyta tvarka (notaro) patvirtintą nekilnojamojo daikto pardavimo sutartį ir nekilnojamojo daikto perdavimo aktą (jei sutartyje nenustatyta kitaip).

Papildoma informacija:

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, įgytas paveldėjimo pagal testamentą būdu, valstybės įmonės Registrų centrui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisių atsiradimą; šiuo atveju paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimas.

Asmuo, norintis įregistruoti nebaigtą statyti statinį (pamatus) ir nuosavybės teisę į jį Nekilnojamojo turto registre, turi paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą ir dokumentą t. y. Pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (toliau - Pažyma), gautą iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, jei statinys priskirtinas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai.

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys keičiami nekilnojamojo daikto savininkui pateikus prašymą. Kartu su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis po statinio (patalpos) paskirties pakeitimo, Registrų centro teritoriniam padaliniui turi būti pateikiama atnaujinta statinio kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statinio (patalpos) paskirties pakeitimą patvirtinantys dokumentai.

Buto kadastro duomenų bylos dublikatą galima užsakyti internetu pasinaudojus Registrų centro Darbų užsakymo internetu sistema arba bet kuriame  <spa

Asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą (žemės sklypą), turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą.

Informuojame, kad asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti nugriautą statinį, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu pateikiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma apie statinio nugriovimą, jeigu šiam statiniui griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo atveju statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma. 
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos sutarties, turi paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje . Kartu su prašymu reikia pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, patvirtinančius juridinio fakto atsiradimą (nuomos sutartį).

Papildoma informacija:
Norint pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto buto kadastro duomenis (100% baigtumas), valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam padaliniui kartu su prašymu reikia pateikti atnaujintą buto kadastro duomenų bylą, kurioje užfiksuotas 100% baigtumas. Jeigu Nekilnojamojo turto registre įregistruotas baigtas (100% baigtumas) gyvenamasis namas, papildomų dokumentų, patvirtinančių buto suformavimą pateikti nereikia; pastato statybos užbaigimo aktas yra pagrindas įregistruoti ir buto 100% baigtumą.

Papildoma informacija:

Statinių ir nuosavybės teisių į juos įregistravimui Nekilnojamojo turto registre valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam padaliniui reikia pateikti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikta statinių kadastro duomenų byla ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai. Atsižvelgiant į statinio kategoriją, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateiktas  statybos užbaigimo aktas, jei statinys priskiriamas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai, jei statinys nesudėtingas - deklaracija apie statybos užbaigimą.

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.84 straipsnyje apibrėžtos turto priskyrimo šeimos turtui nuostatos. Šeimos turtui gali būti priskiriamas vieno iš sutuoktinių turtas, kuris yra naudojamas bendriems šeimos poreikiams tenkinti.  

Statinių ir nuosavybės teisių į juos įregistravimui Nekilnojamojo turto registre valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam padaliniui reikia paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikta statinių (klėties) kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą rinkinys.

Informuojame, kad norint Nekilnojamojo turto registre įregistruoti baigtą statyti neypatingą gyvenamąjį namą ir nuosavybės teises į jį, reikia paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje.
Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo reikalavimai nustatyti statybos techniniame reglamente STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5943; 2011, Nr. 31-1474; 2012, Nr. 137-7026) VII skyriuje.