NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.84 straipsnio 2-3 dalys nustato, koks turtas priskirtinas šeimos turto kategorijai. Žemės sklypas nepriskirtas šeimos turto kategorijai ir žyma dėl žemės sklypo priskyrimo šeimos turtui Nekilnojamojo turto registre negali būti registruojama. 
Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, 90 punkte nustatyta žymų dėl nekilnojamojo daikto priskyrimo šeimos turtui registravimo Nekilnojamojo turto registre tvarka.
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymą įregistruoti juridinius faktus (dėl sudarytos nuomos sutarties) paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

Išrašų, pažymų ir kitų dokumentų įkainius rasite Registrų centro interneto svetainėje pagal nuorodą http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/israsai.php
 


Asmenys, turintys teisę paduoti prašymą įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir teises į jį yra:

Nekilnojamojo daikto nuomos sutartis turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Nuomos sutartyje turi būti nurodyti įregistravimui Nekilnojamojo turto registre būtini duomenys - sutarties data, sutarties šalių (ar jų atstovų) vardai, pavardės ir asmens kodai (atstovavimo pagrindas), sutarties objekto (nekilnojamojo daikto) unikalus numeris, sutarties dalykas, nuomos mokestis.
Sutartis turi būti šalių (ar jų atstovų) pasirašyta. 

Norint įregistruoti servitutą gali būti pateikiami šie dokumentai: administracinis aktas, notarinės formos sandoris, teismo sprendimas.
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.


Reikėtų patikslinti. Kopija kainuoja.....

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto subnuomos sutarties, turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, patvirtinančius juridinio fakto atsiradimą (subnuomos sutartį).

Papildoma informacija:
Norint įregistruoti nebaigtą statyti nesudėtingą statinį Nekilnojamojo turto registre kadastro tvarkytojui reikėtų pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir prašymą įrašyti kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą.
Informaciją, susijusią su  nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių areštais, ar kitais suvaržymais, galima gauti, užsakius Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Registro centrinį duomenų banką sudaro registro duomenų bazė, kurioje kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 36 straipsnyje nurodyti aktualūs registro duomenys.
Sandorių teisinės registracijos nuostatos ir neįregistravimo pasekmės įtvirtintos LR Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 1.75 straipsnyje. Neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto, šiuo atveju nuomos sandorio fakto, prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis, remdamosi kitais įrodymais.
Pirkimo-pardavimo sutartį ir turto perdavimo aktą, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad buto ar patalpos priklausiniu Nekilnojamojo turto registre gali būti įregistruotas tik kitas tame pačiame statinyje esantis nekilnojamasis daiktas.
Prašymą dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre galima paduoti bet kuriam iš teritorinių registratorių asmeniškai,  paštu ir nuotolinėmis ryšio priemonėmis (per notarą). Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620) 30 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavimų ir apribojimų.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 84-1.1.
Statinių ir nuosavybės teisių į juos įregistravimui Nekilnojamojo turto registre valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam padaliniui reikia paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikta statinių (klėties) kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai.
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530)  13 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis nekilnojamojo turto kadastre paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo.
Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro nuostatais, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d.
Areštai registruojami Turto arešto aktų registre, kurį tvarko Centrinė hipotekos įstaiga. Nekilnojamojo turto registre atitinkamo daikto registro įraše pagal pranešimus gautus iš Turto arešto aktų registro įregistruojamas tik juridinis faktas - areštas. Juridinis faktas „Areštas“ Nekilnojamojo turto registre  išregistruojamas gavus iš Turto arešto aktų registro pranešimą apie arešto išregistravimą.
Nekilnojamojo turto  registre įregistruotų  nekilnojamųjų  daiktų išregistravimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-04930). Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr.
 
Nekilnojamojo daikto būklė - nebaigtas statyti, Nekilnojamojo turto registre gali būti įrašyta, jeigu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nepateikti dokumentai, patvirtinantys statybos užbaigimą. Statybos užbaigimas įforminamas pagal Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ reikalavimus.
Prašymų dėl nekilnojamųjų daiktų įregistravimo/išregistravimo Nekilnojamojo turto registre padavimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-04930).
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ patvirtinimo" patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ nustato procedūras atliekant dviejų ar daugiau tos pačios paskirties patalpų perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant patalpų paskirties.
Specialios žemės naudojimo sąlygos pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnį priskiriamos prie žemės sklypo kadastro duomenų, įrašomų į Nekilnojamojo turto kadastrą, o 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, k