NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, 90 punkte nustatyta, kad žyma apie nekilnojamojo daikto priskyrimą šeimos turtui daroma pagal vieno iš sutuoktinių prašymą, kuriame nurodoma, kad jų šeima nuolat gyvena tame gyvenamajame name ar bute.

Atlyginimas už nekilnojamojo turto iki 100 000 litų - 28 962,00 eurų vidutinės rinkos vertės registravimą, sumažinamas 50 procentų taikomas:

Atlyginimo už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą dydžiai fiziniams asmenims skelbiami Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/iregistravimas.php
 


Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.

      Prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimo ir nagrinėjimo tvarka reglamentuota Nekilnojamojo turto kadastro nuostatose, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2008, Nr. 140-5552).

Kad įregistruoti statybos būdu padidintą bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį daiktą ir nuosavybės teises į jį, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu reikia pateikti atnaujintą kadastrinių matavimų bylą, statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Statybos techniniame reglamente „Statybos užbaigimas“ 5 priede, ir gyvenamojo namo bendraturčių susitarimą dėl jiems priklausančių aritmetinių dalių pasikeitimo, vie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr.
Norint pakeisti vienbučio gyvenamojo namo paskirtį į dvibutį gyvenamąjį namą, reikia kreiptis į savivaldybę dėl projekto parengimo, paskirties pakeitimo, taip pat dėl leidimo atlikti statybos darbus. Statinių rekonstrukcijos reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.

Daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą nekilnojamojo turto registre registruojamos nekilnojamojo daikto registro įrašu, kuriame nurodomi duomenys apie daiktinės teisės turėtoją bei dokumentas, kurio pagrindu atsirado registruojama teisė.

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo reikalavimai nustatyti statybos techniniame reglamente STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5943; 2011, Nr. 31-1474; 2012, Nr. 137-7026) VII skyriuje.

Duomenys, reikalingi žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijai užpildyti, gali būti teikiami, išduodant Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko pagrindu parengtą registro išrašą arba parengiant asmens, turinčio teisę gauti duomenis, nuosavybės teise įregistruotų žemės ūkio paskirties žemės sklypų sąrašą.
Daugiau informacijos ir atlyginimo dydžius rasite nuorodoje.

Informaciją, susijusią su  nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių areštais, ar kitais suvaržymais, galima gauti, valstybės įmonėje Registrų centre   užsakius Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Registro centrinį duomenų banką sudaro registro duomenų bazė, kurioje kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 36 straipsnyje nurodyti aktualūs registro duomenys.

Papildoma informacija:
 

Informuojame, kad norint Nekilnojamojo turto registre įregistruoti baigtą statyti neypatingą gyvenamąjį namą ir nuosavybės teises į jį, reikia paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje.
Kad nekiltų jokių nesusipratimų ateityje, asmuo, pakeitęs savo asmens duomenis (pavardę po santuokos), turėtų pakeisti šiuos duomenis ir Nekilnojamojo turto registre.
Asmuo, norintis pakeisti nekilnojamojo turto registro duomenis, identifikuojančius nekilnojamojo daikto savininką, ar kitų teisių turėtoją, turi pateikti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius  pavardės pakeitimo faktą; šiuo atveju - santuokos liudijimą.

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, įgytas paveldėjimo pagal testamentą būdu, valstybės įmonės Registrų centrui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisių atsiradimą; šiuo atveju paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimas.

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.84 straipsnyje apibrėžtos turto priskyrimo šeimos turtui nuostatos. Šeimos turtui gali būti priskiriamas vieno iš sutuoktinių turtas, kuris yra naudojamas bendriems šeimos poreikiams tenkinti.  

Asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, ar patikslinti registro duomenis, turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro padalinyje.
Buto kadastro duomenų bylos dublikatą galima užsakyti internetu pasinaudojus Registrų centro Darbų užsakymo internetu sistema arba bet kuriame  <spa
Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo reikalavimai nustatyti statybos techniniame reglamente STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5943; 2011, Nr. 31-1474; 2012, Nr. 137-7026) VII skyriuje.
Prašymą gauti dokumentų, kurių pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistruojamas nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, suvaržymai, juridiniai faktai, ar kitos žymos, kopijas galima pateikti asmeniškai bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje, paštu, ar nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą.
Kadastro žemėlapio ištraukos atspausdinimo įkainiai pateikiami Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/israsai.php.

 

Atlyginimo už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą dydžiai juridiniams asmenims pateikti Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/iregistravimas.php
 

Atlyginimo už nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistravimą dydžiai juridiniams asmenims yra pateikti Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/iregistravimas.php
 


Atlyginimo už nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistravimą dydžiai fiziniams asmenims pateikti Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/iregistravimas.php 
  


Kadastro duomenų bylos dublikato parengimo įkainius rasite Registrų centro interneto sveitainėje pagal nuorodą  http://www.registrucentras.lt/ntr/apie/ikainiai/israsai.php
 
Dublikatas parengiamas per 7 darbo dienas.

Skubos tvarka nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dublikatas parengiamas per 1, 3 arba 5 darbo dienas. Tokiu atveju mokami atlyginimo už dublikato parengimą priedai, kurių dydžius taip pat rasite spustelėję aukščiau pateiktą nuorodą.

Atlyginimo dydis už nuosavybės teisių, įgytų paveldėjimo būdu, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre paslaugas, priklauso nuo paveldėto nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės ir skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 04 23 nutarimu Nr. 365 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos
Prašymą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo, atlikus kadastrinius matavimus, gali paduoti ir vienas bendraturtis. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr.

Registrų centro rengiamose pažymose apie nuosavybės teise turimą žemės ūkio paskirties žemės plotą nurodytų duomenų žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijos užpildymui nepakanka, t.y. duomenys, kurie būtini deklaracijos užpildymui, šiose pažymose nenurodomi.