NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenys, reikalingi pirkėjo deklaracijai užpildyti (apie sutuoktinio ar juridinio asmens nuosavybės teise turimų žemės ūkio paskirties žemės sklypų kadastro numerius, nuosavybės teise priklausančius plotus) parengiami ir teikiami asmenims, turintiems teisę šiuos duomenis gauti; t. y. žemės ūkio paskirties žemės savininkui arba jo įgaliotam asmeniui.

Pirkėjas gali tinkamai užpildyti deklaraciją ir nesikreipiant į valstybės įmonę Registrų centrą, jeigu reikiamus duomenis deklaracijos pildymui jis gali gauti iš sutuoktinio ar juridinio asmens turimų dokumentų (registro išrašų, pažymėjimų) ar pasinaudojus valstybės įmonės Registrų centro klientų savitarnos paslauga.

Senų pastatų (pastatytų ar įsigytų iki 1991-07-25 d.) ir nuosavybės teisių į juos įregistravimui Nekilnojamojo turto registre kartu su prašymu ir kadastrinių matavimų byla nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 278.
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnis reglamentuoja prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo tvarką.
Prašymą įregistruoti juridinius faktus bet kuriam iš teritorinių registratorių gali paduoti įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo (viena iš sutarties šalių). Prašymą asmuo gali paduoti pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
Taip, registruojant įkeistą turtą šeimos turtu Nekilnojamojo turto registre, privaloma pateikti kreditoriaus sutikimą.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą rinkinys.

Servitutas yra daiktinė teisė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.111 straipsnio 1 dalyje apibrėžiama kaip teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.

Teisė naudotis informacinėmis sistemomis „Matininkas“ ir „GeoMatininkas“ gali būti suteikta juridiniam asmeniui, užsiimančiam kadastrinių matavimų veikla, t. y.
Informaciją apie „GeoMatininko“ ir „Matininko“ programas galite rasti Registrų centro svetainėje.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpos yra bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.82 ir 4.75 straipsnių nuostatomis butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga.
Informacinė paslauga "Matininkas" skirta kadastrinių matavimų metu matininko surinktiems kadastro duomenims apdoroti ir nekilnojamųjų daiktų (pastatų, patalpų, inžinerinių statinių) kadastro duomenų bylų dokumentams parengti. Statinių kadastro duomenų elektroninių dokumentų rengimo paslauga teikiama matininkams, kurie yra sistemos „Matininkas“ vartotojai, t.y.  matininko ir kadastro tvarkytojo bendravimas perkeltas į elektroninę erdvę.
Patalpų savininkų sąrašo kaina priklauso nuo pastate esančių patalpų skaičiaus ir sąrašo parengimo termino. Atlyginimo dydis už vienos patalpos paiešką (t. y. 1 eilutės kaina), per pasirinktą paslaugos įvykdymo terminą:
  •  per 5 darbo dienas -1 Lt;
  •  per 3 darbo dienas - 1,30 Lt; 
  •  per 2 darbo dienas - 1,50 Lt;
  •  per 1 darbo dieną - 2 Lt.

Prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnis.

Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylos suformavimo tvarką reglamentuoja nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr.

Registruojant juridinį faktą apie jungtinės veiklos sutarties sudarymą prašymą gali pateikti suinteresuotas asmuo. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu registruojant nuosavybės teisę prašymą turi pateikti nuosavybės teisės subjektas arba jo įgaliotas asmuo.
Suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pateikti prašymą ir pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnis).
Pareiškėjas turi pateikti jo, kaip paveldėtojo teisinį statusą patvirtinančius dokumentus (pvz., notaro liudijimą). Darbų, kuriuos galima užsakyti internetu, sąrašas nurodytas Registrų centro interneto svetainėje.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla turi būti parengta pagal Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr.
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.
Norint įregistruoti nuosavybės teises į rūsyje esantį sandėliuką, reika pateikti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisės įgijimą į rūsį. Tai gali būti: perleidimo sandoris, teismo sprendimas, privatizavimo dokumentai ir kt.
 Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 18 p. numato, kad statinius  pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius atliekami statinių kadastriniai matavimai. Užbaigus statybos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus, turi būti parengtos nekilnojamųjų daiktų, šiuo atveju administracinio pastato ir jame esančių patalpų, bylos.  Šių nuostatų 84 -1.2 p.
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788, 2001, Nr. 101-3597) 2 straipsnio 18 punkte, nurodyta, kad statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.).
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5943, 2011, Nr. 31-1474, 2012, Nr.
Jei norite, kad Nekilnojamojo turto registre būtų paviešinti aktualūs statinio kadastro duomenys, kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto registrą reikia pateikti tinkamus dokumentus (priklausomai nuo statinio kategorijos, atliktų statybos darbų ir kitų aplinkybių) ir aktualią kadastro duomenų bylą.
Taip, jei bus pateiktas atitinkamai kreditoriaus arba areštavusios institucijos sutikimas.
Taip, Nekilnojamojo turto registre galima registruoti nekilnojamojo turto nuomą (panaudą), sudarytą trumpesniam nei 1 metų laikotarpiui.