NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Norint įregistruoti Nekilnojamojo turto registre žemės nuomą (panaudą), pateikti žemės sklypo planą nėra privaloma.
Norint išregistruoti vienašališkai nutrauktą nuomos sutartį, Registrų centrui reikia pateikti teismo sprendimą arba sutartį nutraukiančios šalies pareiškimą. Kartu su pareiškimu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad buvo laikomasi LR civiliniame kodekse ir nuomos sutartyje nustatytos vienašališko sutarties nutraukimo tvarkos.
Nekilnojamojo turto registre šeimos turtu negyvenamosios paskirties patalpos įregistruoti negalima.
Šeimos turtu galima registruoti nuomos (panaudos) sutarties pagrindu atsiradusią teisę naudotis patalpa.
Nekilnojamojo turto registre registruoti šeimos turtu areštuotas arba įkeistas bankui patalpas negalima, išskyrus atvejus, kai pateikiamas areštavusios institucijos arba kreditoriaus sutikimas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“  25 p. nurodyta, kad vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi teisę iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau vadinama – duomenų paketas), kurių reikia darbui atlikti.
Centriniam registratoriui paduoto skundo dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo forma ir turinys turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus reikalavimus. Skundas Centriniam registratoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos.

Internetu galima užsakyti šiuos Nekilnojamojo turto kadastro ir registro darbus:

Reikėtų pateikti rašytinės formos dokumentą (pvz., sutartį, perdavimo-priėmimo aktą), patvirtinantį nuosavybės teisės perėjimą bendrovei.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539, 2008, Nr. 140-5552) reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, įrašymo į kadastrą ir kadastre įrašytų duomenų pakeitimo tvarką.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539, 2008, Nr. 140-5552) 84-1.1.
Nekilnojamojo turto registre registruojami  šie nekilnojamieji daiktai: statiniai, patalpos, butai daugiabučiuose namuose ir žemės sklypai. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad statinys yra pastatas arba inžinerinis statinys turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.
Vadovaujantis nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2008, Nr. 140-5552) nuostatomis nebaigti statyti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus (32.2.4.2.

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.

Taip, keisis. Patalpai, kuri suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, turėtų būti suteiktas naujas unikalus numeris. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2008, Nr.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą rinkinys.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą rinkinys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.75 ir 4.82 straipsnių nuostatomis, negyvenamoji patalpa – palėpė yra bendrojo naudojimo patalpa, kuri yra bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė, valdoma, ja naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutikimu. Butų ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

Prašymą dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre mirusio asmens vardu gali paduoti mirusio asmens sutuoktinis, pateikdamas santuokos liudijimą, ar asmuo, priėmęs palikimą, pateikdamas notaro patvirtintą liudijimą apie palikimo priėmimą.

Turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų bei nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, 41.3 punkte nurodyta, kad braižant statinių išdėstymo planą, visi pastatai žymimi simboliais: pirmasis simbolis (skaičius) nurodo pastato numerį sklype, antrasis simbolis (didžioji raidė) – pastato paskirtį, trupmenos skaitiklis (skaičius) – pastato aukštų skaičių, vardiklis (mažoji raidė) – sienų statybos produktus.
Statybos užbaigimo tvarka reglamentuota statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5947; 2012, Nr. 96-4935). Šio reglamento 12 punkte numatyta, kad užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1 ar 2 butų gyvenamuosius namus, statybą išduodamas statybos užbaigimo aktas.
Sandoriams yra taikomi jo sudarymo metu galioję įstatymai.
Nuo 2001 m. liepos 1 d. galiojančiame Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nuosavybės teisių į įgytą nekilnojamąjį daiktą įregistravimui  Nekilnojamojo turto registre terminas nenustatytas.
Pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus galite užsisakyti Registrų centro tinklalapyje. 
Juridinis faktas, kad asmuo, neįregistravęs santuokos, turtą valdo asmeninės nuosavybės teise, Nekilnojamojo turto registre gali būti įregistruotas, jeigu pareiškėjas kartu su asmens prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiks dokumentą, patvirtinantį jo šeimyninę padėtį; t. y. Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą apie jo šeimyninę būklę. 
Kad įregistruoti pastato, kuriam Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas - hipoteka, rekonstrukciją Nekilnojamojo turto registre, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu reikia pateikti rekonstruoto pastato kadastrinių matavimų bylą, rekonstrukcijos teisėtumą patvirtinančius dokumentus ir kreditoriaus sutikimą dėl rekonstrukcijos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, išskyrus atvejus, jei tai nenumatyta hipotekos sutartyje. 
Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu kartu su prašymu pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys juridinio fakto pasibaigimą. Įregistruotas juridinis faktas apie nekilnojamojo daikto areštą nesudaro pagrindo atsisakyti išregistruoti juridinį faktą apie sudarytą nuomos sutartį, kadangi juridinio fakto apie sudarytą nuomos sutartį išregistravimas nėra daikto apsunkinimas.
Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis sudaroma rašytine forma, o įstatymo numatytais atvejais – notarine forma.
Jungtinės veiklos sutartis nutraukiama pačioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.978 – 6.980 straipsniuose nustatyta tvarka. Reikia pateikti prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad nutraukiant sutartį buvo laikytasi sutartyje nustatytų sąlygų dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį ar Civilinio kodekso straipsniais nustatytos sutarties nutraukimo tvarkos.