JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokiais atvejais daugiabučių namų savininkų bendrijoje renkama valdyba ir jos pirmininkas, o kada renkamas tik bendrijos pirmininkas?

Daugiabučio namo savininkų bendrijos veiklą reglamentuoja Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas. Bendrijoje turi būti kolegialus valdymo organas - valdyba ir (arba) vienasmenis valdymo organas - bendrijos pirmininkas. 

Įstatymas nustato, kad jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta bendrija, bendrijoje kolegialus valdymo organas - valdyba - turi būti sudaromas. 
Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija. Šie reikalavimai taikomi ir bendrijos pirmininkui, kai valdyba nesudaroma. Kai sudaromas tik kolegialus valdymo organas, valdyba (ne valdybos pirmininkas) veikia bendrijos vardu. Kai bendrijoje yra vienasmenis valdymo organas, bendrijos vardu veikia bendrijos pirmininkas.

Redaguota: 2014-01-17 09:14
Į viršų