NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokius dokumentus reiktų pateikti Registrų centrui, norint užregistruoti pagal suderintą projektą pastatytą klėtį?

Statinių ir nuosavybės teisių į juos įregistravimui Nekilnojamojo turto registre valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam padaliniui reikia paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikta statinių (klėties) kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai. Antros grupės nesudėtingas statinys Nekilnojamojo turto registre gali būti registruojamas statytojo surašytos deklaracijos apie statybos užbaigimą, kurios Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje nereikia tvirtinti ir registruoti, pagrindu.
Deklaracija apie statybos užbaigimą yra pagrindas įregistruoti nesudėtingą statinį ir nuosavybės teises į jį Nekilnojamojo turto registre.
Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.
Pažymėtina ir tai, kad Nekilnojamojo turto registre I ir II grupės nesudėtingi statiniai gali būti registruojami  tik kaip pagrindinio nekilnojamojo daikto priklausiniai.


Papildoma informacija:
 

  • Statybos užbaigimo procedūra yra reglamentuota Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 24 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“ patvirtintame STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5947, 2013, Nr. 128-6548).
     
  • Statybos užbaigimo deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. IV-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721).
 
Redaguota: 2014-09-29 09:10
Į viršų