NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint įregistruoti dovanotą žemės sklypą?

Asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą (žemės sklypą), turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą. Šiuo atveju – notaro patvirtinta dovanojimo sutartis ir žemės sklypo perdavimo-priėmimo aktas, jei sutartyje nenustatyta kitaip. 
Prašymas įregistruoti nuosavybės teisę, kaip tai nustatyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 "Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo" (TAR, 2014, Nr. 2014-04930) 35 punkte, gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis arba Nuostatų 27 punkte nurodytais atvejais per notarą. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ar per notarą, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.
Klientų aptarnavimo padalinių adresus ir kontaktinius telefonus galima rasti Registrų centro internetinėje svetainėje.


 


Redaguota: 2014-06-02 10:46
Į viršų