JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registrui, norint išregistruoti bankrutavusį juridinį asmenį?

Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl juridinio asmens pabaigos (nutarčiai išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę), taip pat kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, administratorius ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo (kreditorių sprendimo priėmimo) dienos Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą išregistruoti juridinį asmenį (JAR-4);
2. Dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos;
3. Steigimo dokumento originalą;
4. Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių  asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra;
5. Bankų ir kitų kredito įstaigų, aptarnavusių juridinį asmenį, sąrašą;
6. Asmens, teikiančio dokumentus, tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Jeigu administratorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

 
Redaguota: 2013-07-30 13:14
Į viršų