JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokie dokumenta​​i pateikiami R​e​gistro tvarky​to​jui registr​uoti juridi​ni​o asmens tei​sin​į statusą "dalyvaujantis atskyrime"?

Atskyrimo procedūros gali būti įgyvendinamos tik akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms. Atskyrimui mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.
Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją atskyrimo sąlygų viešo paskelbimo dieną Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą registruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1.
2. Atskyrimo sąlygas.
3. Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokios ataskaitos pateikimą numato Akcinių bendrovių įstatymas.
4. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Už įregistravimą mokamas 73 Lt atlyginimas. Jį sumokėti galima grynaisiais pinigais bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba pavedimu. Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.
Jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas nenustato trūkumų, teisinis statusas "dalyvaujantis atskyrime" įregistruojamas per 3 darbo dienas. Įregistravęs teisinį statusą, Juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas atskyrimo sąlygas paskelbia Juridinių asmenų registro elektroniniame leidinyje.
Jeigu nuo atskyrimo sąlygų pateikimo Registro tvarkytojui iki sprendimo dėl atskyrimo priėmimo įvyksta esminių pasikeitimų, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pasikeitimų atsiradimo raštu pateikia Registro tvarkytojui pranešimą apie įvykusius pasikeitimus. 
Sprendimas dėl atskyrimo gali būti priimtas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas atskyrimo sąlygas. 
 

Redaguota: 2013-10-09 09:41
Į viršų