NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Norint išregistruoti statinį iš Nekilnojamojo turto registro, ar reikia tikslinti kadastro duomenų bylą, ar pakanka pateikti Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą?

Nekilnojamojo turto  registre įregistruotų  nekilnojamųjų  daiktų išregistravimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-04930). Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; TAR, 2014, 2014-04139), 84-1.4 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas.
Jeigu statiniui griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su prašymu pateikiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma apie statinio nugriovimą arba statinių naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto nustatytos formos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktą. Šiais atvejais statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma.
Kartu su prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikta Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažyma gali būti tinkamu teisiniu pagrindu išregistruoti statinį ir teises į jį.
Jeigu statiniui griauti nereikia statybą leidžiančio dokumento, kartu su prašymu pateikiama tik nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 11 straipsnyje, kurioje užfiksuotas statinio žuvimo faktas.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 20 straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktai nustato kokiais atvejais reikalingas griovimo projektas ar griovimo aprašas. Šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje išvardinti statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr.116-5944), 6 priedo 6 ir 7 punktuose pateikta kokiais atvejais reikalingas rašytinis pritarimas statinio griovimo projektui ar rašytinis pritarimas griovimo aprašui.
 
 
Redaguota: 2014-09-25 14:53
Į viršų