NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui norint išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro nugriautą nesudėtingą pastatą, kai pastarajam buvo įregistruota hipoteka?

Prašymų dėl nekilnojamųjų daiktų įregistravimo/išregistravimo Nekilnojamojo turto registre padavimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-04930). Prašymą įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) nuosavybės teises į jį teritoriniam registratoriui pateikia nuosavybės teisę į daiktą įgijęs asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą, teisėsaugos, valstybės valdžios ar valdymo institucijos, įstatymų nustatytais atvejais ginančios viešąjį interesą, arba bet kuris proceso, kurio metu priimtas teismo sprendimas dėl nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų pasikeitimo ir (ar) pasibaigimo, dalyvis. Kartu su prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius nekilnojamojo daikto žuvimo (sunykimo, nugriovimo) faktą. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; TAR, 2014, 2014-04139), 84-1.4 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas.
Jeigu statiniui griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su prašymu pateikiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma apie statinio nugriovimą arba statinių naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto nustatytos formos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktą. Šiuo atveju statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma. 
Jeigu statiniui griauti nereikia statybą leidžiančio dokumento, kartu su prašymu pateikiama tik nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 11 straipsnyje, kurioje užfiksuotas statinio žuvimo faktas.
Taip pat statinys iš Nekilnojamojo turto registro gali būti išregistruojamas pagal teismo sprendimą arba pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą. Šiuo atveju statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma. 
Nekilnojamojo turto registro nuostatų 69 punkte nustatyta, kad daiktinės teisės išregistruojamos, kai daiktinės teisės turėtojas netenka savo daiktinės teisės arba ją perleidžia ir įregistruojamas kitas daiktinės teisės turėtojas arba žūva ar išnyksta pats nekilnojamasis daiktas. Daiktinės teisės, juridiniai faktai, tarp jų ir hipoteka, išregistruojami, jei kartu su prašymu pateikiami ir dokumentai, patvirtinantys nekilnojamojo daikto žuvimo faktą, ir nekilnojamojo turto registre atitinkamai pakeičiami nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.
 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 20 straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktai nustato kokiais atvejais reikalingas griovimo projektas ar griovimo aprašas. Šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje išvardinti statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr.116-5944), 6 priedo 6 ir 7 punktuose pateikta kokiais atvejais reikalingas rašytinis pritarimas statinio griovimo projektui ar rašytinis pritarimas griovimo aprašui.
 
Redaguota: 2014-09-25 09:40
Į viršų