NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Nekilnojamojo daikto baigtumo procentas lygus 100 procentų, tačiau išraše prie objekto būklės nurodyta, jog pastatas nebaigtas statyti. Kodėl?

 
Nekilnojamojo daikto būklė - nebaigtas statyti, Nekilnojamojo turto registre gali būti įrašyta, jeigu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nepateikti dokumentai, patvirtinantys statybos užbaigimą. Statybos užbaigimas įforminamas pagal Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ reikalavimus.
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 841.2 punkte detalizuotas dokumentų, kurie turėtų būti teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas. 
Norint pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikti  statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (statybos užbaigimo aktas, jei statinys priskiriamas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai; deklaracija apie statybos užbaigimą, jei statinys nesudėtingas ir kt.).


 
Redaguota: 2014-09-25 09:46
Į viršų