NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kas gali pateikti prašymą dėl naujai pastatyto pastato įregistravimo?

rikiavimas: 
50

Asmenys, turintys teisę paduoti prašymą įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir teises į jį yra:

  • fiziniai, juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, įsigyjantys nekilnojamąjį turtą ir (ar) teises į jį, arba jų įgalioti asmenys;

  • savivaldybės taryba ar meras arba jų įgalioti asmenys, registruojant savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir teises į jį, o tais atvejais, kai savivaldybės turtą patikėjimo teise valdo savivaldybės įmonė, įstaiga ar organizacija, šios įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Asmuo, norintis įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir teises į jį, prašymą nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui gali pateikti bet kuriame Registrų centro filiale arba filialo skyriuje.
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 13 straipsnio 2 dalis numato, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti  paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, kai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

 

Redaguota: 2017-06-08 14:44
Į viršų