JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokia tvarka registruojamas uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas?

Įstatinis kapitalas didinamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
Pranešimas apie įstatinio kapitalo didinimą ir dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui bet kuriame VĮ Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje arba elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Teikiant pranešimą elektroniniu būdu, bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuosertifikuotu elektroniniu parašu, prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, pasirinkęs skiltį Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje spustelėjęs nuorodas - Juridinio asmens prašymai, Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus, turi nurodyti keičiamus duomenis - Kapitalo duomenys bei skiltyje Akcijos ir kapitalas pažymėti Sprendimas dėl įstatinio kapitalo didinimo. Išsaugojus pakeitimus, savitarnos sistema sugeneruos prašymo formą JAR-1-E ir paprašys pridėti PDF formatu suformuotą bei elektroniniu parašu pasirašytą sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo. Informaciją, kaip įrašyti dokumentus PDF formatu, galima rasti Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą.
Už žymos apie įstatinio kapitalo didinimą įregistravimą mokamas 10 Lt atlyginimas.
Įstatinis kapitalas laikomas padidintu, tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos.
Dokumentus dėl įstatinio kapitalo padidinimo galima pateikti šiais būdais: tiesiogiai teikiant dokumentus ir duomenis Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarną.
Kai dokumentai teikiami Registro tvarkytojui  tiesiogiai, dokumentų ir duomenų teikėjas notaro voke turi pateikti:
- prašymą forma JAR-1 su notaro tvirtinamuoju įrašu;
- pakeistus įstatus, 2 egz.;
- Akcinių bendrovių įstatymo 45-451 nustatytais atvejais - turto vertinimo ataskaitą arba pažymą, jeigu už akcijas sumokama nepiniginiu įnašu;
- tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu sprendimas didinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priimtas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos; 
- dokumentus ir duomenis teikiančio  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus teikia ne juridinio asmens vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi buti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Teikiant prašymą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, skiltyje Juridinių asmenų registras reiktų pasirinkti nuorodas: Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus> Kapitalo duomenys> Akcijos ir kapitalas bei pasirinkti nuorodą Išregistruoti sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo. Atlikus nurodytus veiksmus, atitinkamuose duomenų laukuose reikia nurodyti keičiamus duomenis ir spustelėti Tęsti. Tuomet sistema sugeneruos naujus įstatus ir prašymą JAR-1-E. Bendrovės įstatai bus sugeneruoti automatiškai, vadovaujantis Ūkio ministro įsakymu patvirtintais uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais. Įstatus sertifikuotu elektroniniu parašu turės pasirašyti prašymą keisti duomenis ir dokumentus teikiantis asmuo. Visi pridedami dokumentai (šiuo atveju, protokolas) turi būti išsaugoti PDF formatu ir pasirašyti sertifikuotu elektroniniu parašu. Reikalavimus protokolui bei jo priedams nustato Civilinio kodekso 2.90 str.
Už pakeistų įstatų įregistravimą mokamas 92 Lt atlyginimas.
 
Redaguota: 2014-12-04 14:24
Į viršų